WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

Ważne! Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do poświadczenia znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim nie zostały przewidziane szczególne (wyższe) wymagania dotyczące znajomości tego języka, kandydat legitymujący się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może podjąć studia, jeżeli:

a) ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 lub

b) posiada certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub

c) posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie potwierdza posiadania w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia na określonym poziomie studiów ani nie daje uprawnień do kontynuacji studiów drugiego stopnia, jeżeli instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji, a także jeśli program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie) lub

d) posiada na dyplomie IB lub EB wynik egzaminu z języka polskiego.

Weryfikacja znajomości języka polskiego może nastąpić w drodze egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o ile taka możliwość przewidziana została w zasadach rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów.