Stypendia zagraniczne


Wybrane źródła stypendiów naukowych – Stypendia Zagraniczne


1. Kluby Rotariańskie
 1. Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych w wieku od 16 do 18 lat na pokrycie kosztów wyjazdu zagranicznego, nauki i utrzymania oraz kieszonkowego, są to stypendia na jeden rok szkolny; mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów: biletu lotniczego, czesnego, książek i innych niezbędnych materiałów, również mieszkania i wyżywienia.
 2. Wyjazdy (do USA, Kanady, Brazylii, Meksyku, Australii) odbywają się na zasadzie wymiany – warunkiem uczestnictwa jest deklaracja zapewnienia utrzymania obcokrajowca w Polsce
 3. Poza spełnieniem formalnych kryteriów, wymagany jest list polecający od członka Klubu Rotariańskiego
 4. Terminy: dokumenty należy składać w terminach ustalonych przez swój lokalny Klub Rotariański, na lata 2009-2010 w okresie od 1 marca do do 15 sierpnia br.
 5. Więcej informacji: http://www.rotary.org.pl/rotary.php?a=stypendia

2. Fundacja Crescendum Est-Polonia
 1. Stypendia dla uczniów i studentów na krajowe i zagraniczne studia, kursy oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe
 2. Kandydat musi mieć średnią ocen przynajmniej 4,5, konieczne są też co najmniej trzy rekomendacje
 3. Warunkiem przyznania stypendium – poza merytorycznymi aspektami kwalifikacji – jest zobowiązanie aplikującego do powrotu po zakończeniu stypendium do Polski i przepracowanie w naszym kraju co najmniej 5 lat
 4. Wysokość stypendium nie jest stała i zależy od warunków stawianych przez zagraniczną uczelnię.
 5. Fundacja wspiera także młodych pracowników naukowych oraz nauczycieli z całego świata
 6. Więcej informacji: www.men.gov.ple-mail: fundacja@crescendumest.pl

3. Stypendium Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego
 1. Stypendia dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum ze średnią ocen 4,5 i są w klasie I liceum.
 2. Stypendium przeznaczane jest na naukę w najlepszych, renomowanych szkołach średnich w wybranych krajach na świecie.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu o stypendium do jednej ze szkół zagranicznych jest: wiek 16-17 lat (II klasa liceum), dobra znajomość języka angielskiego, średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących minimum 4,5, wybitne, udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej, artystycznej i/lub sportowej.
 4. Dokumenty należy składać do Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego, Józefów k/Otwocka 1, 05-420 Józefów, ul. Świderska 1, skr.poczt.15
 5. Więcej informacji: http://www.uwc.org.pl/ ; http://www.uwc.org.pl/index.html

4. Fundacja im. Friedricha Naumanna
 1. Stypendia wspierające studiowanie na uniwersytetach w Niemczech.
 2. Fundacja im. Friedricha Naumanna przyznaje każdego roku kilka stypendiów dla Polaków. Warszawskie biuro Fundacji jedynie pośredniczy w ich przyznawaniu – można tam zasięgnąć informacji o terminach składania wniosków i wymaganej dokumentacji. Decyzja należy jednak do centrali w Bonn.
 3. Terminy: terminy składania dokumentów: na semestr zimowy – do końca maja, na semestr letni – do końca listopada.
 4. Więcej informacji: www.fnst.org ; ul. Glogera 1/2 ; 02-051 Warszawa; tel. (0-22) 823 94 57; http://www.fnst-freiheit.org/webcom/show_article.php/_c-713/_lkm-1089/i.html

5. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
 1. Oferty m.in. stypendiów badawczych przed doktoratem; stypendiów badawczych po doktoracie; stypendiów studenckich; Letnich programów Studiów w USA; Programu wymiany nauczycieli; stypendiów dla wykładowców; znajdziesz tu również ofertę Centrum Doradztwa Edukacyjnego, które pomoże wszystkim zainteresowanym w znalezieniu poszukiwanych informacji związanych ze stypendiami i nauką w USA.
 2. Stypendia zagraniczne na studia magisterskie lub doktoranckie w USA;
 3. Więcej informacji: www.fulbright.edu.pl ;ul. Nowy Świat 4; 00-497 Warszawa; tel. (0-22) 628 79 50; e-mail: fulbright@fulbright.edu.pl http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75 http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75

6. Stypendia Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko DBU w Niemczech
 1. Stypendia zagraniczne w dziedzinie ochrony środowiska dla absolwentów uczelni wyższych, wszystkich kierunków, którzy nie przekroczyli 30 roku życia;
 2. Jest to kontynuacja polsko-niemieckiego programu stypendialnego prowadzonego przez Fundację DBU we współpracy z Fundacją im. Nowickiego w latach 1997-2006.
 3. Celem programu stypendialnego jest realizacja projektów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i w Niemczech; umożliwia odbycie stażu w Niemczech.
 4. Regulamin stypendiów i wytyczne do wniosku są dostępne na stronie polskiej organizacji partnerskiej – Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska
 5. Więcej informacji: www.sds.org.pl; Wiesława Dyki – przedstawiciel DBU w Polsce, skryt.poczt.1863, 50-385 Wrocław 46, e-mail: wdyki@eko.wroc.pl

7. Stypendium Lindnera, Washington Opportunities Group
 1. Jest to roczne stypendium ufundowane przez rodzinę Lindnerów, zarządzane przez Wahington Opportunities Group w USA. Przeznaczone jest dla polskich uczniów w wieku 16 lat, którzy mają nie więcej niż 2 lata do ukończenia szkoły średniej. Wybrany spośród kandydatów stypendysta spędzi rok w Stanach Zjednoczonych, będzie uczył się w jednej z najlepszych szkół prywatnych Wakefield w Wirginii i mieszkał w rodzinie amerykańskiej.
 2. Idealny kandydat (1 stypendium rocznie) powinien mieć bardzo dobre wyniki w nauce, znać świetnie język angielski w mowie i piśmie, spełniać wymagania społeczności szkoły Wakefield, być „ambasadorem” naszego kraju.
 3. Więcej informacji: www.washington-opportunities-group.com

8. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 1. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – inicjatywa wspierająca współpracę edukacyjną między Polską a Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w celu rozszerzenia wymiany studentów i pracowników uczelni oraz wzmocnienia współpracy między instytucjami edukacyjnymi tych krajów.
 2. M.in. dla doktorantów i młodych naukowców do 40 roku życia oraz pracowników instytucji edukacyjnych;
 3. Więcej informacji: http://fss.org.pl/pl/node/9

9. GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej.
 1. Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest kreowanie i kultywowanie bezpośrednich i osobistych kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi z Polski i Niemiec, a od 1998 roku także z Czech.
 2. Na stronie stowarzyszenia znajdziemy oferty stypendiów naukowych oraz Semestralnych Kursów Językowych.
 3. Więcej informacji: http://www.gfps.pl

10. Konsulat Brytyjski
 1. Na stronach Konsulatu Brytyjskiego znajdziesz ofertę programów stypendialnych, gdzie studenci z Polski mogą ubiegać się o szereg różnych stypendiów oferowanych przez rząd brytyjski, uniwersytety, organizacje państwowe i prywatne oraz inne instytucje.
 2. Więcej informacji: http://www.britishcouncil.org/new/

11. Fundacja Adenauera w Polsce
 1. Fundacja Adenauera w Polsce przyznaje raz na dwa lata
 2. Kryteria: – maksymalnie wysoka średnia ocen ze studiów – dobra znajomość języka niemieckiego – zaangażowanie społeczno-polityczne – wiek poniżej 30 lat
 3. Więcej informacji: http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/index.html

Gdzie jeszcze szukać informacji o stypendiach zagranicznych


 • Polski Komitet ds. UNESCO

National College Services
600 S.Frederic Ave.
Gaithersburg, MD 20877
USA
Tel. +1 (301) 258 07 17

Na stronie znajduje się światowa wyszukiwarka stypendiów i grantów. Na liście krajów w wyszukiwarce, pośród kilkudziesięciu państw, niestety nie ma Polski. Znajdziesz tam skategoryzowaną bazę adresową wielu organizacji, dzięki którym można liczyć na znalezienie sponsora na naukę.

UCAS to centralna organizacja zajmująca się przetwarzaniem aplikacji do szkół i uczelni Wielkiej Brytanii.

Na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

 • Darmowa wyszukiwarka ofert stypendialnych na uczelniach i w instytutach naukowych w Europie.

W bazie danych są także oferty kurów akademickich, informacje o warunkach studiowania, indeks uniwersytetów i linki do nich, a także forum dyskusyjne, gdzie można skorzystać z doświadczeń studentów studiujących za granicą.

Na stronie także rady: jak zdobyć miejsce w programie Leonardo, dostać się na praktyki. InterEdu powstało jako sieć 18 studentów z 7 krajów, którzy studiowali za granicą i chcą to teraz umożliwić innym.

InterEdu e.K.
International Education Information Centre
Dorfackerstr. 20
72074 Tubingen
Germany
Tel./Fax +49 / 7071 / 88 99 44
E-mail: info@interedu.com
www.InterEdu.com

 • Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców

Celem portalu jest stworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi kariery naukowców w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Portal stanowi wszechstronne źródło niezbędnych, wiarygodnych i skategoryzowanych informacji oferując: bazę ofert pracy i CV naukowców, bezpłatne publikowanie i edytowanie przez organizacje ofert pracy naukowej i poszukiwanie odpowiednich kandydatów, punkt kontaktowy między naukowcami i organizacjami naukowymi, bogate źródło informacji praktycznych związanych z pobytem w danym kraju, ogólne informacje o stypendiach i dotacjach badawczych, FORUM – możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami, informowanie o polityce dotyczącej nauki i badań.

http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=0&l2=2

 • Krajowy Portal dla Naukowców

Zawiera m.in. informacje o stypendiach badawczych, adresy urzędów i instytucji, politykę dotyczącą mobilności, oraz źródło wiadomości dla instytucji przyjmujących naukowców z zagranicy.

http://www.eracarees-poland.gov.pl

 • Regionalny Portal dla Naukowców

Został stworzony przez Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców, które powstało w 2004 roku przy Dziale Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej w Gliwicach .Centrum jako jedno z 10 Centrów działających w Polsce w ramach ogólnopolskiej sieci obejmuje swym działaniem województwo śląskie. Cele Centrum Informacji dla Naukowców to: udzielanie konsultacji polskim naukowcom pragnącym wyjechać na zagraniczną praktykę naukowo – badawczą w zakresie formalno – prawnych aspektów związanych z wyjazdem, możliwości podjęcia pracy w charakterze naukowo – badawczym za granicą etc.

http://www.eracareers-poland.gov.pl/gliwice.html

 • Ambasady

Niektóre z ambasad koordynują samodzielnie systemy stypendialne (np. szeroki program stypendialny ambasady francuskiej) lub udzielają obszernych informacji na temat programów prowadzonych przez krajowe fundacje lub instytucje (np. stypendia ambasady szwajcarskiej – Eidgenossische Stipendienkommission Für Ausländische Studierende/Commission Federale Des Bourses Etudiants Etrangers). We wszystkich placówkach dyplomatycznych można uzyskać pełną informację na temat warunków studiowania w danym kraju.

Wykaz wszystkich placówek dyplomatycznych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 • European Commission

Informacje na temat uniwersyteckich studiów integracyjnych.

Directorate-General X
University Information
200 rue de la Loi
B-1049 Brussels
Tel. +32 2/2999454
Fax: +32 2/2963106

 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

al. Ujazdowskie 14
00-478 Warszawa
Tel. (022) 627 1480
Fax: (022) 627 1481
E-mail: info@info.eudel.pl


Adresy internetowe pomocne w wyszukiwaniu stypendiów