KANDYDACI Z ZAGRANICY

Przydatne informacje dla kandydatów z zagranicy


Zasady studiowania w Polsce


Ogólne warunki podejmowania studiów przez osoby z zagranicy

Na studia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy:

  • na studia I stopnia – legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille [link do strony na temat legalizacji] świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości
  • na studia II stopnia – legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille [link do strony na temat legalizacji] dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym – zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej – za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia

O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości tego języka, kandydat legitymujący się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może podjąć studia, jeżeli potwierdzi znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 (szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących znajomości języka polskiego – link do strony).

Pozostałe warunki
Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:
  • posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
  • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
Ubezpieczenie medyczne

Każdy student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia medycznego podczas pobytu w Polsce.

Studenci z krajów UE i EFTA są uprawnieni do korzystania za darmo z określonych usług medycznych, pod warunkiem, że posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Zastępczy EKUZ.

Studentom spoza krajów UE i EFTA zaleca się zakup prywatnego ubezpieczenia medycznego w kraju ich pochodzenia lub w Polsce. W przypadku braku ubezpieczenia korzystanie z usług medycznych jest płatne.

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Fundusz Zdrowia


Przydatne linki:


Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego [przejdź do strony]

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu [przejdź do strony]

Tłumaczenie zagranicznego dokumentu o wykształceniu [przejdź do strony]

Uznanie równoważności zagranicznego wykształcenia [przejdź do strony]

Stypendia [przejdź do strony]

Punkt rekrutacyjny WSKFiT w Pruszkowie:
05-800 Pruszków ul. Andrzeja 1
tel. 22 759 55 28 / tel. 22 759 93 20 wew. 122