Wzory podań i dokumenty

Wzory podań


Kierunek: Wychowanie Fizyczne

podanie o odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów

podanie do Dziekana

podanie do Pani Kanclerz


Kierunek: Sport

podanie o odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów

podanie do Dziekana

podanie do Pani Kanclerz


Kierunek: Administracja

podanie o odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów

podanie do Dziekana

podanie do Pani Kanclerz  


Kierunek: E-Sport

podanie o odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów

podanie do Dziekana

podanie do Pani Kanclerz  


Akty prawnebip

 1. Statut WSKFIT
 2. Strategia Rozwoju WSKFiT na lata 2023-28
 3. Regulamin Studiów
 4. Zarządzenie Kanclerza w sprawie zmiany Regulaminu opłat za naukę oraz zasad ich wnoszenia 
 5. Regulamin Opłat od 10.05.2023
 6. Regulamin świadczeń dla studentów
 7. Regulamin zarządzania prawami autorskimi
 8. Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji 2024/2025
 9. Raport samooceny
 10. Regulamin Samorządu Studenckiego

Programy studiów

 dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia, stacjonarne

 dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia, niestacjonarne

 dla kierunku wychowania fizycznego studia II stopnia, stacjonarne

 dla kierunku wychowania fizycznego studia II stopnia, niestacjonarne

 dla kierunku administracja studia I stopnia

 dla kierunku administracja studia II stopnia

Efekty uczenia się

 dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia

 dla kierunku wychowania fizycznego studia II stopnia

 dla kierunku administracja studia I stopnia

 dla kierunku administracja studia II stopnia

Sylabusy

 dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia, stacjonarne

 dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia, niestacjonarne

 dla kierunku wychowania fizycznego studia II stopnia, stacjonarne

 dla kierunku wychowania fizycznego studia II stopnia, niestacjonarne

 dla kierunku administracja studia I stopnia

 dla kierunku administracja studia II stopnia

Procedury

 Procedura wyboru przedmiotów

 Procedura procesu dyplomowania

 Procedura weryfikacji efektów uczenia się

Procedura realizacji praktyk studenckich

 Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

 Procedura pozyskiwania i przetwarzania informacji

 Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Zarządzenie w sprawie „Procedury wsparcia studentów w procesie uczenia się”

Zarządzenie w sprawie „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Uczelni” 


Opis dokumentu publicznego (dyplom ukończenia studiów)

Dyplom ukończenia studiów, odpisy dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt sporządzane są w formacie A4 (210x297mm), zadrukowane jednostronnie na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2.

Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: nadruk przy użyciu drukarki atramentowej.

 • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 30.06.2021r.
 • data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 01.07.2021r.
 • okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo
 • data zakończenia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru:
 1. Pliki graficzne zawierające widok wzorca dokumentu publicznego

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia wersja polska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów II stopnia wersja polska

 1. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczony do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego

Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem


Zarządzenia Rektora WSKFiT dotyczące organizacji roku akademickiego 2023-2024