O nas

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny KonopackiejWSKFiT - uczelnia sportowa została założona jako uczelnia sportowa w roku 1999 w wyniku decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naszą misją edukacyjną jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie sportu, wychowania fizycznego, a także administracji oraz zarządzania.

Z perspektywy ponad dwudziestu lat istnienia uczelni, a także bieżących obserwacji gospodarki w wymienionych dziedzinach, dynamiki rozwoju aktywnego spędzania czasu wolnego i ważnych potrzeb społecznych, można stwierdzić, że edukacja na tych polach ma niekwestionowaną, doskonałą przyszłość.

WSKFiT prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach wychowanie fizyczne, administracja oraz studia I stopnia na kierunku zarządzanie.

Nasza uczelnia sportowa to przede wszystkim wysoka jakość kształcenia, potwierdzona przez absolwentów. To również przyjazne podejście do każdego studenta przez kadrę dydaktyczną i administracyjną. Własne pracownie specjalistyczne, jak również doskonała infrastruktura sportowa miasta dostępne dla studentów sprawiają, że nasze studia sportowe są na najwyższym poziomie.
O rzetelności oferty edukacyjnej Uczelni najlepiej świadczy rosnąca z roku na rok liczba kandydatów starających się o miejsce w WSKFiT.

Jakość kształcenia sprawą najważniejszą

Wartość szkoły wyższej można mierzyć różnymi kryteriami, najlepiej jednak oceniać jakość i metody kształcenia poprzez sylwetkę absolwenta. Jego wejście na ścieżkę kariery zawodowej i możliwości późniejszego radzenia sobie w pracy zawodowej, to bez wątpienia miara jakości kształcenia.

Jest wiele dowodów potwierdzających fakt, iż nie kształcimy przyszłych bezrobotnych. Warunkiem niezbędnym jest oczywiście jakość samego procesu kształcenia. Tu  bynajmniej nie robimy oszczędności. Zatrudniamy na etatach znakomitą kadrę dydaktyczną: zarówno profesorów jak i doktorów – ponad wymagane przepisami minimum. W naszej uczelni sportowej realizujemy w pełni zajęcia planowe – w obiektach na terenie miasta i współpracujących z nami instytucji.
O wiarygodności procesu kształcenia świadczą pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Atrakcyjne, praktyczne uzyskanie kwalifikacji

Uczelnia sportowa powinna dawać możliwość indywidualnego rozwoju. Nasz studia sportowe gwarantują nowoczesny, a także przejrzysty program studiów. Dzięki temu istnieje możliwość połączenia nauki oraz realizacji życiowych pasji z pracą zawodową i aktywnym uprawianiem sportu. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest ogólnie dostępnym sposobem studiowania.

Solidne przygotowanie do pracy zawodowej

Realne możliwości zatrudnienia absolwentów to cel, jaki postawiliśmy sobie w realizacji programów nauczania. Szerokoprofilowe przygotowanie zawodowe na studiach  daje wiele możliwości budowania wybranej ścieżki kariery.

Przyjazna atmosfera studiowania

Nasza uczelnia sportowa charakteryzuje się doskonałą atmosferą studiowania, dającą studentom poczucie wspólnoty i zainteresowania nimi ze strony kadry akademickiej, jak również pracowników dziekanatu.
Nic tak nie integruje, jak wspólne przebywanie na obozach sportowych oraz pieszych wędrówkach turystycznych. W wyniku tego nawiązują się przyjaźnie i tak potrzebne w życiu umiejętności interpersonalne. Życie studenckie obejmuje również działania w sekcjach sportowych Akademickiego Związku Sportowego, kołach naukowych, samorządzie studenckim. Organizowane są także imprezy klubowe dla studentów WSKFiT, spotkania ze znanymi osobami, sportowcami.

Pomoc finansowa

WSKFiT jako uczelnia sportowa zapewnia również swoim studentom stypendia za wyniki w nauce, sporcie Mają również prawo ubiegać się o zapomogi i stypendia socjalne. Poza tym najlepsi sportowcy otrzymują stypendia Ministerialne. W ostatnim roku akademickim na naszych studiach sportowych taką pomoc finansową uzyskało ponad 40 % naszych studentów.

Dyplomy i uprawnienia

Absolwent Uczelni uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i magistra na kierunkach: wychowanie fizyczne i administracja oraz tytuł licencjata na kierunku zarządzanie.
W ramach programu nauczania absolwent kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje z legitymacje instruktora lub dyplom trenera II klasy z wybranej dyscypliny sportu. W wyniku ukończenia kierunku zarządzanie otrzymuje dyplom specjalizacyjny z zarządzania organizacją e-sportową.