Publikacje

Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej

(WN ANS im. Haliny Konopackiej)

Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej rozpoczęło swoją działalność w 2024 roku. Jego powstanie było ściśle powiązane z uzyskaniem przez Wyższą Szkołę Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej statusu Akademii oraz potrzebą rozszerzenia dotychczasowej działalności badawczej i publikacyjnej uczelni.

WN ANS wydaje czasopismo naukowe Zeszyty Naukowe Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej, które podejmuje na swoich łamach problematykę z dyscypliny nauk
o kulturze fizycznej, administracji oraz zarządzaniu. Dodatkowo Wydawnictwo publikuje książki z dziedziny nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu.

Publikacje wydawane przez WN ANS charakteryzują się najwyższym poziomem jakości
i rzetelności naukowej dzięki pracy zespołu redakcyjnego. Wysokie standardy utrzymywane
w zespole redakcyjnym umożliwiają Wydawnictwu spełnienie oczekiwań oraz wzrost uznania wśród Autorów i Odbiorców.


Halina Konopacka Academy of Applied Sciences Publisher

Halina Konopacka Academy of Applied Sciences Publisher started its operations in 2024. Its creation was closely related to the need of expansion the current research and publishing activities of the Academy.

The Academy of Applied Sciences Publisher brings out the scientific journal Science Notebooks of the Academy of Applied Sciences, which deals with issues related to the physical culture, administration and management discipline of science. Additionally, the Publishing House issues books in the field of social sciences and health sciences.

Publications issued by the Publisher are characterized by the highest level of quality and scientific reliability thanks to the work of the editorial team. High standards maintained in the editorial team enable the Publishing House to meet expectations and increase recognition among Authors and Recipients.


GONIĄC MARZENIAokladka_biegi

Wydawca:
WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. HALINY KONOPACKIEJ w PRUSZKOWIE

Autor: Radosław Lucjan Selke
Projekt okładki: – Justyna Selke
Ilustracje: – Marcin Basis
Korekta: – Małgorzata Roszkowska-Kazała

Spis treści
Wstęp
Marcin
Pasja życia i sportu
Historia pewnego wypadku
Czas spełnienia – czasem nowych wyzwań
Igrzyska spełnieniem marzeń
Kornel
Urodzony sportowiec
Lekkoatletyka królową sportu
Zamiana korków na buty biegowe
Lekkoatleta wielu pasji
Samotność długodystansowca
Kontuzja zmieniła wszystko
Ignacy
Maraton na starcie
Przełom
Maratońskie marzenia
Ignaś maratończyk
Skrzyżowanie dróg
Lucjan
Pierwsze sportowe fascynacje
Nic nie przychodzi lekko
On, oni i kibic
Wielki bieg
Olimpijskie marzenie

pobierz-pdf (1)


METODOLOGIA PRAKTYCZNAokladka_metodologia

WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ I NAUK O ZDROWIU

Wydawca:
WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. HALINY KONOPACKIEJ w PRUSZKOWIE

Autor: Romuald Stupnicki

Redaktor: Wiesława Malinowska 

Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Rodzaje i sposoby badań naukowych
2.1. Planowanie i prowadzenie badań
Wybór grupy reprezentatywnej
Planowanie doświadczeń
Studium przypadku (kazuistyka)
2.2. Gromadzenie danych
Rodzaje pomiarów
Zapisywanie wyników
2.3. Rola hipotezy w badaniach
3. Statystyka jako metoda poznawcza
Zmienne i ich pomiary
Rozkłady i miary statystyczne
3.1. Oceny statystyczne
Współzależności między zmiennymi
Analiza liczebności
4. Wprowadzenie do badań ankietowych
5. Układ pracy dyplomowej
5.1. Prace empiryczne (oparte na obserwacji lub eksperymencie)
5.2. Prace nieempiryczne (oparte np. na przeglądzie piśmiennictwa)
6. Najczęstsze błędy metodologiczne
Materiały pomocnicze
Skorowidz

pobierz-pdf (1)


Nurkowanie jako forma turystyki kwalifikowanej Zagrożenia zdrowia nurków

Wydawca:
WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. HALINY KONOPACKIEJ w PRUSZKOWIE

Autor: Jacek Dziewicki, Tadeusz P. Żarski

Recenzent naukowy: dr Edward Samoraj

Redaktor: mgr Justyna Mazurek 

SPIS TREŚCI:
Rozdział I
1.Rodzaje i formy turystyki
1.1 Turyzm i turystyka
1.2 Turystyka aktywna
1.3 Turystyka kwalifikowana
1.4 Nurkowanie jako forma turystyki kwalifikowanej
1.4.1 Zarys historyczny
1.4.2 Organizacje nurkowe w Polsce i na Świecie
Rozdział II
2.Warunki i prawa fizyczne związane z nurkowaniem. Czynniki fizyczne oddziaływujące na organizm nurka
2.1 Podstawowe zasady bezpiecznego nurkowania
2.2 Środowisko wodne a środowisko lądowe – warunki fizyczne
2.3 Definicje, jednostki i prawa gazowe
2.3.1 Ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne i całkowite – podstawowe jednostki
2.3.2 Prawa gazowe
2.4 Fizjologiczne aspekty nurkowania
2.4.1 Układ krążenia
2.4.1.1 Krew i mechanizm wymiany gazowej
2.4.1.2 Naczynia krwionośne
2.4.1.3 Serce
2.4.2 Układ oddechowy
2.4.2.1 Górne drogi oddechowe
2.4.2.1.1 Jama nosowa
2.4.2.1.2 Gardło
2.4.2.2 Dolne drogi oddechowe
2.4.2.2.1 Krtań
2.4.2.2.2 Tchawica
2.4.2.2.3 Oskrzela główne
2.4.2.2.4 Płuca
2.4.2.2.5 Opłucna
2.4.2.2.6 Mechanizm oddychania
2.4.3 Budowa i funkcje ucha
2.4.3.1 Ucho zewnętrzne
2.4.3.2 Ucho środkowe
2.4.3.3 Ucho wewnętrzne
2.4.4.4 Funkcje narządu słuchu
2.5 Rola gazów w nurkowaniu
2.5.1 Azot – gaz obojętny
2.5.1.1 Narkoza azotowa
2.5.1.2 Rozpuszczalność azotu w tkankach
2.5.2 Tlen
2.5.3 Dwutlenek węgla
2.5.4 Tlenek węgla
2.5.5 Inne gazy
2.6 Podsumowanie
Rozdział III
3. Urazy i choroby nurkowe – patofizjologia nurkowania
3.0 Wstęp
3.1 Geneza urazów ciśnieniowych
3.1.1 Uraz ciśnieniowy płuc
3.1.1.1 Uraz ciśnieniowy miąższu płucnego
3.1.1.2 Uraz ciśnieniowy pęcherzyków płucnych w okolicy oskrzeli
3.1.1.3 Uraz ciśnieniowy opłucnej
3.1.1.4 Zatory gazowe
3.1.1.5 Uraz ciśnieniowy płuc – podsumowanie
3.1.2 Uraz ciśnieniowy ucha
3.1.3 Uraz ciśnieniowy zatok
3.1.4 Uraz ciśnieniowy twarzy
3.1.5 Uraz ciśnieniowy zęba
3.1.6 Uraz ciśnieniowy przewodu pokarmowego
3.1.7 Uraz ciśnieniowy skóry
3.1.8 Podsumowanie urazów ciśnieniowych
3.2 Choroba ciśnieniowa (dekompresyjna)
3.2.1 Ogólna charakterystyka choroby ciśnieniowej
3.2.2 Tabele dekompresyjne
3.2.3 Rodzaje i objawy choroby dekompresyjnej
3.2.3.1 Objawy skórne (typ I)
3.2.3.2 Objawy stawowo-mięśniowe (typ I)
3.2.3.3 Objawy płucne (typ II)
3.2.3.4 Objawy sercowe (typ II)
3.2.3.5 Objawy neurologiczne (typ II)
3.2.3.6 Jałowa martwica kości (typ IV)
3.2.4 Podsumowanie choroby ciśnieniowej
3.3 Niedotlenienie (hipoksja)
3.4 Wychłodzenie organizmu (hipotermia)
3.5 Przegrzanie organizmu (hipertermia)
3.6 Utonięcie
3.7 Podsumowanie


BIOLOGICZNE NARAŻENIA W TURYSTYCE NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH

Wydawca:

WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. HALINY KONOPACKIEJ w PRUSZKOWIE

Zespół redakcyjny
Autor: prof. dr hab. Tadeusz P. Żarski

Recenzent naukowy:
prof. dr hab. Andrzej Kryński
Redaktor: Mgr Justyna Mazurek

SPIS TREŚCI:

Wstęp
1.Wybrane problemy epidemiologiczne i ekologiczne zagrożeń turystów
1.1.Biologiczne czynniki chorobotwórcze
1.2. Łańcuch epidemiologiczny
1.3 Drogi przenoszenia zarazków
1.4. Bramy wejścia czynników zakaźnych – wrota zakażenia
1.5. Geografii a epidemiologiczna
2. Choroby wywołane przez priony
2.1. Nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) jako zoonoza
3. Choroby wywołane przez wirusy
3.1. Denga
3.2. Grypa ptasia
3.3. Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)
3.4. Pryszczyca
3.5. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS)
3.6. Wścieklizna
3.7. Gorączka Zachodniego Nilu
3.8. Wirusowe Zapalenia Wątroby (WZW)
3.8.1. Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A (wzw A)
3.8.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu E (wzw E)
3.9. Żółta Gorączka
4. Choroby wywołane przez bakterie
4.1. Biegunki podróżnych (BP)
4.2. Borelioza (Choroba Lyme, krętkowica kleszczowa)
4.3. Bruceloza (gorączka maltańska, gorączka falista, gorączka środziemnomorska, choroba Banga)
4.4. Cholera
4.5. Dżuma
4.6. Erlichioza
4.7. Gruźlica
4.8. Leptospirozy
4.9. Listeroza
4.10. Meningokokowe zapalenie opon mózgowych
4.11. Tularemia
4.12. Wąglik
5. Choroby inwazyjne (pasożytnicze)
5.1. Wybrane choroby wywołane przez pierwotniaki
5.1.1. Toksoplazmoza
5.1.2. Zimnica (malaria)
5.2. Wybrane choroby wywołane przez robaki płaskie
5.2.1. Bąblowica wielojamowa, Echinokokoza alweolarna (AE)
5.3. Wybrane choroby wywołane przez robaki obłe
5.3.1. Włośnica – trichineloza
5.3.2. Zespół wędrującej larwy trzewnej
6. Podsumowanie

 

 


Wprowadzenie

Część I. Podstawy teoretyczne problemu agresji
1. Widowisko sportowe jako zjawisko społeczne
2. Teorie agresji
2.1. Biologiczne podłoże agresji
2.2. Uczenie się agresji
2.3. Ekologiczne źródła agresji
3. Czynniki warunkujące agresję
3.1. Dehumanizacja a agresja
3.2. Stymulacja bodźcami fizycznymi a agresja
3.3. Tłum a zachowania agresywne
3.4. Dezorganizacja społeczna a agresja
4. Zachowania agresywne w sporcie

Część II. Badania własne
1. Problematyka badań
2. Osoby badane i metody badawcze

Część III. Wyniki badań własnych
1. Dane Policji dotyczące zakłócenia porządku publicznego
2. Działalność UKFiT w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach sportowych
3. Działalność PZKOL w zakresie bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej
4. Opinie zawodników o widowisku sportowym
5. Opinie kibiców piłki nożnej na temat widowiska sportowego
6. Wyniki badań osobowości kibiców piłki nożnej
7. Podsumowanie wyników badań
8. Weryfikacja założeń badawczych. Wnioski

Bibliografia

Aneks