Stypendia

Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium lub zapomogi proszeni są o składanie wniosków w Rektoracie
Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Uczelni w zakładce stypendia oraz w siedzibie Uczelni w Rektoracie i Dziekanacie.
Wszelkie pytania dotyczące stypendiów prosimy kierować: bezpośrednio- do pracownika Rektoratu, telefonicznie – nr tel. 22 759 55 36, mailowo – rektorat@wskfit.pl

Student Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, zwanej dalej WSKFiT, może ubiegać się o pomoc materialną.

Świadczeniami pomocy materialnej są:

– stypendium socjalne;

– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

– stypendium rektora dla najlepszych studentów;

– stypendium ministra przyznawane na podstawie odrębnych przepisów;

– zapomoga. 


Stypendium socjalne 

Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zależne jest od sytuacji materialnej studenta lub doktoranta oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. W zależności od sytuacji student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003, Nr 228, poz. 2255 z poz. zm.).

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (spełniającemu przesłanki otrzymania stypendium socjalnego), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Przeciętny miesięczny dochód (netto, na osobę w rodzinie) uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekraczać progu ustalonego przez rektora i uczelniany organ samorządu studentów – obecnie od 01.01.2023 maksymalny próg dochodu to 1294,40 zł.

Szczegółowe warunki przyznania stypendium i wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie z dnia 03.04.2019 r.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Studenci mają prawo do świadczeń pomocy materialnej niezależnie od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku. Wysokość stypendium może być uzależniona (ale nie musi) od stopnia niepełnosprawności i ustala ją uczelnia w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu studenckiego:

Znaczny stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku rolników stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Lekki stopień niepełnosprawności – częściowa niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie; pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym . Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

Świadczenie można pobierać wyłącznie na jednym kierunku studiów. Uprawnienia do pobierania tego świadczenia wygaszane są na wszystkich kierunkach w momencie uzyskania tytułu magistra.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 Stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą zostać przyznane w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów w wysokości, po złożeniu odpowiednio udokumentowanego wniosku może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, jeżeli spełnił niezbędne kryteria na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Student ubiegający się o stypendium rektora po raz pierwszy, jest obowiązany udokumentować osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, uzyskane nie wcześniej niż rok przed terminem składania wniosku.

Student ubiegający się o stypendium po raz kolejny, jest obowiązany udokumentować osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w czasie, jaki upłynął od dnia ostatniej decyzji o przyznaniu stypendium do dnia złożenia kolejnego wniosku.

Szczegółowe warunki przyznawania punktów dla studentów zawarte są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie z dnia 03.04.2019 r.

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych, znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, w szczególności w przypadku: 

1)  śmierci członka najbliższej rodziny, 

2)  długotrwałej choroby lub nieszczęśliwego wypadku studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny, 

3)  nieszczęśliwy wypadek studenta,

4)  urodzenie się dziecka studentowi,

5)  innego zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta. 

Wniosek o zapomogę powinien być odpowiednio udokumentowany.


Informacji w siedzibie Uczelni, Pruszków, ul. Hubala 5, telefon (022) 759-93-20 w. 111


  Regulamin świadczeń dla studentów 1 X 2023 r.

WNIOSKI:

  o przyznanie stypendium socjalnego

  o przyznanie zapomogi

  o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

  o przyznanie stypendium rektora

  oświadczenie o nie pobieraniu pomocy materialnej na innych uczelniach