Edukacja zdrowotna online

Edukacja zdrowotna online

Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie mają na celu przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rodziny jako środowiska wychowawczego. Mają również przygotować do efektywnego nauczania przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja studiów uwzględnia wizje człowieka, jak również małżeństwa i rodziny. Zachęca także do własnych, twórczych poszukiwań i do kreowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych. Ponadto zawiera treści z zakresu rozmaitych dyscyplin wiedzy, oscylujących wokół zagadnień współczesnej rodziny. Biorąc pod uwagę złożoność tematu, Studia podyplomowe Wychowanie w rodzinie opierają swój program na różnych dyscyplinach wiedzy: antropologii, filozofii, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają również poszerzenie umiejętności metodycznych. Przyczyniają się także do zwiększenia profesjonalizmu oraz skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej.
Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie

Według rozporządzenia w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

 • Charakterystyka

Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie adresowane są przede wszystkim do absolwentów:

 • szkół wyższych (studia I i II stopnia) wszystkich specjalności kierunku pedagogika, edukacji prorozwojowej, jak również kierunków nauczycielskich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu,
 • z przygotowaniem pedagogicznym, którzy ubiegają się także o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

W wyniku odbycia trzysemestralnych studiów słuchacze zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie WDŻ. Kształtują również umiejętności pracy indywidualnej i grupowej oraz doskonalą sztukę nawiązywania właściwych relacji z młodzieżą i dorosłymi.

W celu zapewnienia najwyższej jakości kształcenia studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze 400 godzin. Aby uczynić je jak najbardziej przyjaznymi dla naszych słuchaczy, prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W celu realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna ANS w Pruszkowie moodle.wskfit.pl.

W wyniku zdania egzaminu końcowego słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).

Kontakt : tel. 22 759 55 30 ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: listopad 2024 r.

Organizacja studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie

I semestr / II semestr / III semestr

Koszt studiów to 2900 złotych. Stwarzamy także możliwość opłat ratalnych 1000 zł opłata semestralna. zwalniamy również Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
ANS w Pruszkowie
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU ANS w Pruszkowie


 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:
ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30 podyplomowe@ans.pruszkow.pl