TŁUMACZENIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU O WYKSZTAŁCENIU

Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego świadectwa szkolnego (maturalnego) / dyplomu ukończenia studiów wyższych na język polski (lub w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim – na język angielski) powinno być sporządzone przez:

  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (link do listy tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), lub
  • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, lub
  • akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.