LEGALIZACJA ZAGRANICZNYCH DOKUMENTÓW O WYKSZTAŁCENIU

Wymogi w zakresie świadectw/dyplomów


W celu ubiegania się o przyjęcie na studia kandydat z zagranicy musi posiadać:

  • w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) – świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę)
  • w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich) – dyplom szkoły wyższej na poziomie równoważnym poziomowi studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

uprawniające do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju jego wydania.

Świadectwo szkolne (maturalne) / dyplom szkoły wyższej muszą być zalegalizowane, przetłumaczone [link do strony na ten temati uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem / dyplomem [link do strony na ten temat].

Wyjątek stanowią świadectwa/dyplomy szkół wyższych z Austrii, w przypadku których – na podstawie odrębnej umowy o pomocy prawnej – nie jest wymagany apostille. 


Legalizacja świadectwa/dyplomu

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność. W niektórych państwach – tak jak w Polsce – wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do zalegalizowania go przed wywiezieniem z kraju jego wystawienia. Jeśli dokument jest zalegalizowany przez odpowiednie instytucje państwa, w którym został wydany, zwiększa to jego wiarygodność.

Legalizacji świadectwa szkoły średniej (maturalnego) / dyplomu szkoły wyższej może dokonać:

  1. konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  2. władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  3. akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Apostille

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie Konwencji Haskiej [link do strony].