Kurs trenera Pływania

KURS TRENERA PŁYWANIA – październik 2022

Jest to specjalistyczny kurs trenera sportu, specjalność pływanie


ORGANIZATORZY: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Uprawnienia Kursu trenera pływania

Kurs trenerski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje dyplom trenera sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu trenera pływania uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu. Wszystkie dyplomy wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom trenera sportu jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze trenera!

Kurs trenera pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.dyplom

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

Trener sportu: Ministra sportu i turystyki, na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 175, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w § 14.1.rozporządzenie daje  możliwość wydawania dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu rektorom szkół wyższych na których realizowany jest kierunek wychowania fizycznego.

WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

2. Organizacja kursu trenera pływania

  • Część ogólna kursu trenera (teoria)– 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską oraz osoby posiadające dyplom trenera sportu. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej:

1. Anatomia

2. Biomechaika

3. Pedagogika

4. Psychologia

5. Socjologia

6. Biochemia

7. Teoria i metodyka sportu

8. Teoria treningu sportowego

9. Fizjologia

10. Żywienie i odnowa biologiczna

11. Pierwsza pomoc

12. Zarządzanie i marketing

  • Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
  • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 150 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

3. Rekrutacja na kurs trenera pływania

  • Zapisać się na kurs
  • Zebrać wymagane dokumenty:

– kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów – niezbędny wymóg to ukończone 18 lat oraz stosowne wykształcenie (minimum średnie)

oświadczenie o stanie zdrowia

– kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

ING BANK  28 1050 1924 1000 0022 6530 0083
tytułem: Trener pływania, imię i nazwisko kursanta

– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

– kserokopię legitymacji potwierdzające uprawnienia szkoleniowe

4. Cena Kursu trenera II klasy pływania 2500 zł brutto


 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Wniosek o przyjęcie na kurs