KURS TRENERA I KLASY KOLARSTWA

 

KURS TRENERA I KLASY KOLARSTWA – październik 2023

Jest to specjalistyczny kurs trenerski, specjalność kolarstwo

ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Uwaga : Termin składania wniosków upływa z dniem 15.10.2023r. Planowany pierwszy zjazd w Lubiczu k / Torunia 21-22.10.2023 r

Wszelkich informacji dot. kursu instruktora kolarstwa udziela p. Zbigniew Barcikowski tel. komórkowy +48 606 249 120 lub elektronicznie: z.barcikowski@lubicz.pl

1. Uprawnienia Kursu trenera kolarstwa

Kurs trenera I klasy zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje dyplom trenera I klasy w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu trenera kolarstwa uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA STOPIEŃ ,,TRENERA KLASY PIERWSZEJ KOLARSTWA” PZKOL

 1. Może pełnić funkcje trenera kadry narodowej w każdej kategorii wiekowej.
 2. Może prowadzić zajęcia szkoleniowe w Szkołach Mistrzostwa Sportowego na warunkach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Może prowadzić zajęcia treningowe i pełnić funkcje trenera koordynatora wojewódzkiego szkółek kolarskich.
 4. Może prowadzić zajęcia treningowe i pełnić funkcje trenera koordynatora w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS.
 5. Może prowadzić zajęcia treningowe i pełnić funkcje trenera koordynatora krajowego w Kolarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego.
 6. Może pełnić funkcje trenera koordynatora w Kadrach Wojewódzkich ,,Młodzików”, oraz ,,Juniorów młodszych”.
 7. Może prowadzić zajęcia treningowe w Kadrach Wojewódzkich ,,Młodzików”, oraz ,,Juniorów młodszych”.
 8. Może samodzielne prowadzić szkółkę kolarską.
 9. Może prowadzić zajęcia szkoleniowe dla trenerów klasy drugiej i instruktorów kolarstwa.
 10. Może być członkiem komisji egzaminacyjnej dla trenerów klasy drugiej i instruktorów kolarstwa.

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

Trener sportu: Ministra sportu i turystyki, na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 175, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w § 14.1.rozporządzenie daje  możliwość wydawania dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu rektorom szkół wyższych na których realizowany jest kierunek wychowania fizycznego.

2. Organizacja kursu trenera kolarstwa

 • Część ogólna kursu trenera (teoria) – 100 godzin lekcyjnych. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej:

1. Anatomia

2. Biomechaika

3. Pedagogika

4. Psychologia

5. Socjologia

6. Biochemia

7. Teoria i metodyka sportu

8. Teoria treningu sportowego

9. Fizjologia

10. Żywienie i odnowa biologiczna

11. Pierwsza pomoc

12. Zarządzanie i marketing

 • Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
 • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.
 • Praktyki trenerskie – w liczbie 40 h lekcyjnych odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania dyplomu trenera I klasy jest złożenie sprawozdania z wymaganymi pieczęciami i podpisami. sprawozdanie z praktyk

3. Rekrutacja na kurs trenera I klasy kolarstwa

 • Zapisać się na kurs
 • Zebrać wymagane dokumenty:

– kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów – niezbędny wymóg to ukończone 18 lat oraz stosowne wykształcenie (minimum średnie)

oświadczenie o stanie zdrowia

– kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

ING BANK  28 1050 1924 1000 0022 6530 0083
tytułem: KOLARSTWO, imię i nazwisko kursanta

– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

– kserokopię legitymacji potwierdzające uprawnienia szkoleniowe

4. Cena Kursu trenera I klasy kolarstwa 3000 zł brutto

Uwaga : Termin składania wniosków upływa z dniem 15.10.2023r. Planowany pierwszy zjazd w Lubiczu k / Torunia 21-22.10.2023 r


 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Wniosek o przyjęcie na kurs