Kurs instruktora kolarstwa

Specjalistyczny kurs instruktora, specjalność kolarstwo

Październik 2023

ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Uwaga : Termin składania wniosków upływa z dniem 15.10.2023r. Planowany pierwszy zjazd w Lubiczu k / Torunia 21-22.10.2023 r

Wszelkich informacji dot. kursu instruktora kolarstwa udziela p. Zbigniew Barcikowski tel. komórkowy +48 606 249 120 lub elektronicznie: z.barcikowski@lubicz.pl

1. Korzyści

Kurs instruktora ze specjalnością kolarstwo przygotowuje do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli umożliwia prowadzenie lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Absolwent kursu, w ramach działalności gospodarczej, może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Absolwent może również prowadzić treningi w Kadrach Wojewódzkich „Młodzików” i „Juniorów młodszych” pod kierunkiem trenera koordynatora. Kurs jest również doskonałym sposobem na odświeżenie i usystematyzowanie wiedzy osób, które już prowadzą zajęcia.

2. Uprawnienia

Absolwent kursu instruktora ze specjalnością kolarstwo uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent jest również uprawniony do wykonywania zawodu instruktora w pozostałych krajach UE na podstawie certyfikatu instruktora w języku angielskim zgodnym z obowiązującymi standardami unijnymi.

Legitymacja instruktora oraz certyfikat instruktora są wydawane przez Wyższą Szkołę Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie i są honorowane na obszarze całej Unii Europejskiej. Legitymizują pracę instruktora kolarstwa.

Uwaga: WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

3. Organizacja

Kurs instruktora ze specjalnością kolarstwo składa się z części ogólnej (wiedza teoretyczna) oraz części specjalistycznej (teoria i praktyka).

Z części ogólnej są zwolnieni absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu, jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.   

Część ogólna kursu (100 godzin lekcyjnych) obejmuje następujące przedmioty: anatomia, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, biochemia człowieka, teoria i metodyka sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia, żywienie i odnowa biologiczna, pierwsza pomoc, zarządzanie i marketing. Ta część kończy się egzaminem ogólnym w formie pisemnego testu. 

Zajęcia odbywają się w formie e-learningowej. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło kursant otrzymuje przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

  • Część specjalistyczna kursu obejmuje:
   • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty (80 godzin lekcyjnych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
   • Praktyki instruktorskie (40 godzin lekcyjnych) to hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz części zajęć. Praktyki odbywają się w trakcie kursu, w dowolnie wybranym przez kursanta klubie sportowym lub rekreacyjnym. Praktyki kończą się zaliczeniem na podstawie złożonego sprawozdania z wymaganymi pieczęciami i podpisami (sprawozdanie z praktyk). Zaliczeniinstruktor_sportue praktyk jest warunkiem koniecznym do wydania legitymacji instruktorskiej. 

   Zajęcia odbywają się w kontakcie. Szczegółowy program i treści, a także wymagania egzaminacyjne, zasady uczestniczenia w zajęciach oraz zaliczanie nieobecności kursant otrzymuje na pierwszych zajęciach.

Kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu ze specjalnością kolarstwo po ukończeniu części ogólnej i części specjalistycznej kursu, a także po dostarczeniu do rektoratu WSKFiT (ul. Hubala 5, 05-800 Pruszków)  dwóch zdjęć legitymacyjnych (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisanych na odwrocie.

4. Koszty

Koszt kursu:  1600 zł brutto

Wpłaty całościowej należy dokonać na konto:

ING BANK  28 1050 1924 1000 0022 6530 0083
tytułem: Instruktor kolarstwa, imię i nazwisko kursanta

Dodatkowo opłata 150 zł brutto za wydanie certyfikatu w języku angielskim (na życzenie kursanta) 

5. Rekrutacja

W celu dokonania zapisu na kurs instruktora ze specjalnością kolarstwo należy:

Uwaga : Termin składania wniosków upływa z dniem 15.10.2023r. Planowany pierwszy zjazd w Lubiczu k / Torunia 21-22.10.2023 r


. Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Wniosek o przyjęcie na kurs