Instruktor Tańca Sportowego

KURS INSTRUKTORA Tańca Sportowego – czerwiec 2022
 

Jest to specjalistyczny kurs instruktora, specjalność: Taniec Sportowy

ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Uprawnienia Kursu instruktora Tańca Sportowego

Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym, po zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora tańca sportowego uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacje wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, jest ona honorowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

Kurs instruktora tańca przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

instruktor_sportuInstruktor rekreacji ruchowej: Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537). Ten akt prawny uwzględnia pod numerem kodu 3423 grupę zawodów: instruktorzy  rekreacji ruchowej. W grupie tej mieszczą się, między innymi, takie zawody jak: instruktor fitness (kod 342301), instruktor sportów siłowych (342307), instruktor odnowy biologicznej (342304), instruktor rekreacji ruchowej (342305).

WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

2. Organizacja kursu instruktora Tańca Sportowego

Część ogólna kursu instruktora (teoria)– 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej w formie on-line:

 1. Anatomia
 2. Biomechaika
 3. Pedagogika
 4. Psychologia
 5. Socjologia
 6. Biochemia człowieka
 7. Teoria i metodyka sportu
 8. Teoria treningu sportowego
 9. Fizjologia
 10. Fizjologia wysiłku
 11. Pierwsza pomoc

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

 • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 80 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem praktycznym na sali tanecznej oraz testem z części teoretycznej. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach. Zakres z części specjalistycznej obejmuje metodykę prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach wiekowych , podstawy psychologii – praca z grupa, kształtowanie koordynacji ruchowej, poprawnej sylwetki tancerzy oraz techniki ruchu w poszczególnych stylach, wykonywanie figur i choreografii w rytm muzyki, układanie podstawowych choreografii dla poszczególnych grup wiekowych.
 • Praktyki instruktorskie – w liczbie 30 h lekcyjnych odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczenie praktyk jest warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie sprawozdania z wymaganymi pieczęciami i podpisami. sprawozdanie z praktyk
 • Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Planowana kadra i program kursu instruktora tańca sportowego

SZYMON KULIŚ

Trener drugiej klasy (taniec sportowy)

Trener Personalny

2008- Finalista International Championships (London, Brentwood), U21

2009- Vice Mistrz Estonii w tańcach standardowych w kategorii dorośli

2009- Brązowy medalista Mistrzostw Europy Połnocnej

2010- Finalista British Open Championships (Blackpool), U21; Finalista German Open Championships (Stuttgart), Rising Stars

2013, 2014- Akademicki Mistrz Polski ST Dorośli

2012, 2013, 2014- 1 miejsce w cyklu GPP ST Dorośli

2013- Mistrz okręgu Mazowieckiego ST Dorośli

2012, 2013, 2014- 1 miejsce w polskim rankingu sportowym

2013, 2014- Finalista Mistrzostw Polski ST Dorośli

2015 – 2 vice mistrz Polski


3. Rekrutacja na kurs instruktora tańca sportowego

 • Zapisać się na kurs
 • Zebrać wymagane dokumenty:

– kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów – niezbędny wymóg to ukończone 18 lat oraz stosowne wykształcenie (minimum średnie)

oświadczenie o stanie zdrowia

– kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

ING BANK  28 1050 1924 1000 0022 6530 0083
tytułem: Taniec sportowy, imię i nazwisko kursanta

– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Cena Kursu instruktora tańca sportowego

Koszt kursu:  1600 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

Po zakończeniu kursu następuje egzamin instruktorski. Osoby, które zaliczą egzamin i wpłacają dodatkowo kwotę 150 zł brutto, otrzymują certyfikat w języku angielskim.

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Wniosek o przyjęcie na kurs